வாழிய யாழ்நகர் இந்துக்கல்லூரி வையகம் புகழ்ந்திட என்றும்
கல்லூரி கீதம்